สังคม ส42101
หน้าที่พลเมือง 1 ความรู้ทั่วไปเกี่นวกับรัฐ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและประเภทของรัฐ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและประเภทของรัฐ
หน้าที่ของรัฐ
หน้าที่ของรัฐไทย