สังคม ส42101
หน้าที่พลเมือง 1 รูปแบบการปกครองประชาธิปไตย
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ระบอบการปกครองประชาธิปไตย
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ระบอบการปกครองประชาธิปไตย
ปัจจัยที่จำเป็นต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
คุณค่า/ประโยชน์/ข้อบกพร่องของระบอบประชาธิปไตย