สังคม ส42101
หน้าที่พลเมือง 1 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน
บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน
บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน
บทบาทของประชาชนต่อรัฐ
บทบาทของรัฐต่อประชาชน