สังคม ส42101
หน้าที่พลเมือง 1 พระราชสถานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์
ทศพิธราชธรรม
ทศพิธราชธรรม
สถานะพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญ
สถานะทางสังคมของพระมหากษัตริย์