สังคม ส42101
หน้าที่พลเมือง 1 พระราชสถานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์
นำเข้าสู่บทเรียน
นำเข้าสู่บทเรียน
สถานะทางสังคมของพระมหากษัตริย์
อำนาจพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญ