สังคม ส42101
หน้าที่พลเมือง 1 พระราชสถานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์
อำนาจของพระมหากษัตริย์ตามรัฐรรมนูญ ช่วงที่ 1
อำนาจของพระมหากษัตริย์ตามรัฐรรมนูญ ช่วงที่ 1
อำนาจของพระมหากษัตริย์ตามรัฐรรมนูญ ช่วงที่ 2
อำนาจของพระมหากษัตริย์ที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ