สังคม ส42101
หน้าที่พลเมือง 1 ระบอบการเมืองการปกครอง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ระบอบการเมืองการปกครอง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ระบอบการเมืองการปกครอง
หลักการของระบอบประชาธิปไตย
สิทธิเสรีภาพ/ หลักนิติธรรม