สังคม ส42101
หน้าที่พลเมือง 1 รูปแบบการปกครองตามระบอบเผด็จการ
นำเข้าสู่บบเรียน ประเภทของระบอบเผด็จการ
นำเข้าสู่บบเรียน ประเภทของระบอบเผด็จการ
ระบอบเผด็จการแบบฟาสซิสต์และคอมมิวนิสต์
แนวคิดของคาร์ลมาร์ก และ นิโคไล เลนิน