สังคม ส42101
หน้าที่พลเมือง 2 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ
ความสัมพันธ์ของไทยกับอเมริกา
ความสัมพันธ์ของไทยกับอเมริกา
ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ
ลักษณะของนโยบายต่างประเทศไทย