สังคม ส42101
เศรษฐศาสตร์ 1 หลักเศรษฐศาสตร์เบื่องต้น
ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์
ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์
ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายทางเศรษฐกิจ