สังคม ส42101
เศรษฐศาสตร์ 1 ระบบเศรษฐกิจ
บทบาทของรัฐต่อระบบเศรษฐกิจแบบผสม
บทบาทของรัฐต่อระบบเศรษฐกิจแบบผสม
ระบบสหกรณ์
เศรษฐกิจพอเพียง