สังคม ส42101
เศรษฐศาสตร์ 1 การเงินการธนาคาร
การเงินการธนาคาร/ คุณสมบัติ ลักษณะ และหน้าที่ของเงิน
การเงินการธนาคาร/ คุณสมบัติ ลักษณะ และหน้าที่ของเงิน
ค่าของเงินและการกำหนดมาตรฐานเงินตรา
องค์ประกอบ ความหมาย และการเปลี่ยนแปลงปริมาณของเงิน