สังคม ส42101
เศรษฐศาสตร์ 1 การเงินการธนาคาร
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน
การหมุนเวียนของเงิน
ผลกระทบของเงินเฟ้อ