สังคม ส42101
เศรษฐศาสตร์ 1 การเงินการธนาคาร
ระดับและปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะเงินฝืด
ระดับและปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะเงินฝืด
ผลกระทบของภาวะเงินฝืด
มาตรการแก้ไขภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด