สังคม ส42101
เศรษฐศาสตร์ 1 แขนงของวิชาเศรษฐศาสตร์
แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์มหาภาค, จุลภาค)
แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์มหาภาค, จุลภาค)
อุปสงค์
อุปทาน