สังคม ส42101
เศรษฐศาสตร์ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์และกลไกราคา
นำเข้าสู่บทเรียน
นำเข้าสู่บทเรียน
อุปสงค์ของแรงงานและปัจจัยกำหนดการจ้าง
ปัจจัยกำหนดความแตกต่างของค่าจ้าง
แนวคิดการบริหารการทรัพยากร