สังคม ส42101
เศรษฐศาสตร์ 1 การบริหารจัดการทรัพยากร
นำเข้าสู่บทเรียน
นำเข้าสู่บทเรียน
การบริหารจัดการทรัพยากร
การจัดสรรทรัพยากร
ผลกระทบด้านบวกและลบ และปัญหาจากการพัฒนาเทคโนโลยี