สังคม ส42101
เศรษฐศาสตร์ 1 รายได้ของรัฐ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายได้ของรัฐ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายได้ของรัฐ
อัตราภาษี
รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร