สังคม ส42101
เศรษฐศาสตร์ 2 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เป้าหมาย สาเหตุ รูปแบบของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
เป้าหมาย สาเหตุ รูปแบบของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ลักษณะของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจ
การประสานประโยชน์ คุณธรรม และการรู้เท่าทัน
คำถามท้ายบทเรียน