สังคม ส42101
เศรษฐศาสตร์ 2 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เขตการค้าเสรี (FTA: Free Trade Area)
เขตการค้าเสรี (FTA: Free Trade Area)
องค์กรความร่วมมือเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) และความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ APEC
เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) และความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ AFTA