สังคม ส42101
พุทธศาสนา (2) อริยสัจ 4
อริยสัจ 4 นิโรธ (วิมุตติ 5 ) มรรค (อริยวัฑฒิ 5 )
อริยสัจ 4 นิโรธ (วิมุตติ 5 ) มรรค (อริยวัฑฒิ 5 )
มงคล 38 อุปกิเลส 16
กุศลมูล 3 สัปปุริสธรรม 7