สังคม ส42101
พุทธศาสนา (2) การบริหารจิต การเจริญปัญญา
การบริหารจิต การเจริญปัญญา โยนิโสมนสิการบ่อเกิดของปัญญา
การบริหารจิต การเจริญปัญญา โยนิโสมนสิการบ่อเกิดของปัญญา
วีดีทัศน์เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตกับครอบครัวและเพื่อน
วีดีทัศน์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในด้านความรัก วิเคราะห์คดีที่ได้จากการชมวีดีทัศน์