สังคม ส42101
พุทธศาสนา (2) คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
ความหมายของวาสนา-บารมี บารมีของพระโพธิสัตว์
ความหมายของวาสนา-บารมี บารมีของพระโพธิสัตว์
ชมวิดีทัศน์เรื่อง"ชีวิตต้องสู้”
สรุปบทเรียน เรื่องวาสนาและบารมี