สังคม ส42101
พุทธศาสนา (2) ศาสนพิธี
ศาสนพิธี ความหมาย พิธีกรรม และงานพิธี
ศาสนพิธี ความหมาย พิธีกรรม และงานพิธี
วัตถุประสงค์พิธีบรรพชาอุปสมบท สมณบริขาร และภารกิจของผู้อุปสมบท
วีดีทัศน์เกี่ยวกับการอุปสมบท สรุปเนื้อหา