สังคม ส42101
พุทธศาสนา (2) หน้าที่ชาวพพุทธ - พุทธศาสนากับการแก้ปัญหาการเมืองและสันติภาพ
การบรรพชาอุปสมบท พระพุทธศาสนากับการเมือง และสันติภาพ
การบรรพชาอุปสมบท พระพุทธศาสนากับการเมือง และสันติภาพ
การพัฒนาการเมืองด้วยพระพุทธศาสนา
วีดีทัศน์ การปฏิรูปพระพุทธศาสนา ในรัชกาลที่ 4 สรุปเนื้อหา