สังคม ส42101
ภูมิศาสตร์ (1) ปรากฎการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ
องค์ประกอบของบรรยากาศ การสะท้อนกลับและดูดรังสีของชั้นบรรยากาศ การทำลายโอโซน การพัฒนาอุตสาหกรรม การตัดไม้-เผาหญ้า
องค์ประกอบของบรรยากาศ การสะท้อนกลับและดูดรังสีของชั้นบรรยากาศ การทำลายโอโซน การพัฒนาอุตสาหกรรม การตัดไม้-เผาหญ้า
การทำลายของธารน้ำแข็งและภูเขาน้ำแข็ง การสร้างเขื่อนยักษ์กั้นแม่น้ำโขงในจีน
ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง, ความหมายและผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนิโน ปรากฎการณ์ลานิน่า