สังคม ส42101
ภูมิศาสตร์ (1) ปรากฎการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ
สาเหตุการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก การคาดการณ์ของนักวิทยาศาสตร์
สาเหตุการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก การคาดการณ์ของนักวิทยาศาสตร์
พายุหมุนเขตร้อน ตาพายุ
ลักษณะทั่วไปของพายุหมุนเขตร้อน แหล่งพายุหมุนที่สำคัญของโลก ปรากฎการณ์ภัยแล้ง,ไฟป่า,อุณหภูมิผกผันตามความสูง พื้นที่อับฝน