สังคม ส42101
ภูมิศาสตร์ (1) ปรากฎการณ์ทางธรณีภาค
ปรากฏการณ์ทางธรณีภาค สาเหตุการปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
ปรากฏการณ์ทางธรณีภาค สาเหตุการปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
พื้นทะเลที่เคลื่อนออกจากกัน บริเวณทะเลเทลิส,ทฤษฏีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก
ส่วนประกอบของเปลือกโลก ทฤษฏีแผ่นเปลือกโลก การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว