สังคม ส42101
ภูมิศาสตร์ (1) ปรากฎการณ์ทางอุทกภาค
อุทกภาค ได้แก่น้ำจืด น้ำเค็ม
อุทกภาค ได้แก่น้ำจืด น้ำเค็ม
อุทกวัฎจักร กระแสน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิก และมหาสมุทรแอตแลนติก
กระแสน้ำในมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรอาร์กติก อิทธิพลของกระแสน้ำในมหาสมุทร