สังคม ส42101
ภูมิศาสตร์ (1) ปรากฎการณ์ทางธรณีภาคในประเทศไทย
เสาดินแบบมีหมวกแข็ง แพะเมืองผี สภาพทั่วไป กระบวนการ และลักษณะของแพะเมืองผี
เสาดินแบบมีหมวกแข็ง แพะเมืองผี สภาพทั่วไป กระบวนการ และลักษณะของแพะเมืองผี
ผาวิ่งชู้ ผาสิงห์เหลียว
เสาดินแบบไม่มีหมวกแข็ง ได้แก่-เสาดินนาน้อย โป่งยุบ ละลุ