สังคม ส42101
ภูมิศาสตร์ (1) ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์
ความหมายและการศึกษาภูมิศาสตร์,ปฏิสัมพันธ์และปรากฎการณ์ทางภูมิศาสตร์,ระบบสุริยะ
ความหมายและการศึกษาภูมิศาสตร์,ปฏิสัมพันธ์และปรากฎการณ์ทางภูมิศาสตร์,ระบบสุริยะ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลก โครงสร้างของโลก (ชั้นเปลือกโลก เนื้อโลก และแก่นโลก)
ส่วนประกอบของเปลือกโลก (ธาตุ,แร่,หิน) หินเปลือกโลก (หินอัคนี หินตะกอน หินแปรดิน) กิจกรรมนักเรียนตอบคำถาม