สังคม ส42101
ภูมิศาสตร์ (1) ปรากฎการณ์เกี่ยวข้องกับโลก
กระบวนการที่ทำให้เปลือกโลกเปลี่ยนแปลง แรงจากกระบวนการพลังงานแปรรูปภายนอกโลก
กระบวนการที่ทำให้เปลือกโลกเปลี่ยนแปลง แรงจากกระบวนการพลังงานแปรรูปภายนอกโลก
แรงจากกระบวนการพลังงานแปรรูปภายใน แรงจากกระบวนการภายนอกโลก
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะภูมิประเทศกับระดับอุณหภูมิของอากาศ ปริมาณน้ำฝนและปริมาณแสงแดด