สังคม ส42101
ภูมิศาสตร์ (1) บทบาทของบรรยากาศที่มีต่อโลก
ผลจากการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวันและกลางคืน
ผลจากการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวันและกลางคืน
ความสูงของดวงอาทิตย์เที่ยงวัน
การเกิดฤดูกาลบนพื้นโลก การโคจรของดวงจันทร์รอบโลก การเกิดข้างขึ้นข้างแรม
การเกิดสุริยุปราคา การเกิดจันทรุปราคา การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง