สังคม ส42101
ภูมิศาสตร์ (1) องค์ประกอบทางชีวภาค
องค์ประกอบทางชีวภาคเฉพาะพืช
องค์ประกอบทางชีวภาคเฉพาะพืช
การกระจายของพืชพรรณในโลก พืชที่เจริญเติบโตในน้ำเค็ม/น้ำกร่อยและน้ำจืด ปัจจัยที่ทำให้เจริญงอกงาม
แหล่งที่อยู่อาศัยของโลก สัตว์ในเขตป่าดิบ ป่าอบอุ่น ทุ่งหญ้า ทะเลทราย ขั่วโลก ภูเขา มหาสมุทร
ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ อุทกภาค ธรณีภาค ชีวภาค ในพื้นที่ต่างๆของโลก ปรากฎการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์