สังคม ส42101
ภูมิศาสตร์ (2) สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโดยธรรมชาติและโดยมนุษย์การเกิดภาวะโลกร้อน การพิ่มปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซที่มีสารประกอบคลอโรฟลูออโรคาร์บอน
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโดยธรรมชาติและโดยมนุษย์การเกิดภาวะโลกร้อน การพิ่มปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซที่มีสารประกอบคลอโรฟลูออโรคาร์บอน
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกผลกระทบจากภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก
ชนิดของพลังงานเชื้อเพลิง-น้ำมันถ่านหิน แก๊สธรรมชาติ พลังงานปรมาณู พลังงานน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานไฟฟ้า พลังงานลม การใช้ประโยชน์จากพลังงาน