สังคม ส42101
ภูมิศาสตร์ (2) วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
วิกฤตการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาวะโลกร้อน ปัญหาชั้นโอโซนถูกทำลาย
วิกฤตการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาวะโลกร้อน ปัญหาชั้นโอโซนถูกทำลาย
ฝนกรด สาเหตุ ผลกระทบและผลเสีย
การแก้ปัญหาฝนกรด การใช้เทคโนโลยีขุดเจาะนำทรัพยากรมาใช้ การสร้างเขื่อน การสร้างโรงงาน วันสิ่งแวดล้อมโลก