สังคม ส42101
ภูมิศาสตร์ (2) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ความหมายและความสำคัญของการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ความหมายและความสำคัญของการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การว่างแผ่นใช้ที่ดินและน้ำ การพัฒนาเทคโนโลยีทีที่เหมาะสม การรคุ้มครองอาวุธสงคราม หลีกเลี่ยงความล้มเหลวของกลไกรัฐ