ภาษาอังกฤษ อ32101
What were you doing? การฟังบทอ่านเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต แล้วจับใจความ
สาระการเรียนรู้และคำศัพท์
สาระการเรียนรู้และคำศัพท์
ฝึกอ่านบทความ (ช่วง 1 – 2)
ฝึกทักษะการฟัง (ช่วง 1)
ฝึกทักษะการฟัง (ช่วง 2)