ภาษาอังกฤษ อ32101
What were you doing? การใช้กริยาในประโยคที่เป็นอดีต
ทบทวนความรู้และคำศัพท์
ทบทวนความรู้และคำศัพท์
ทบทวนการอ่านออกเสียงคำศัพท์
ฝึกทักษะการฟัง
เฉลยแบบทดสอบ (ช่วง1-2)