ภาษาอังกฤษ อ32101
What were you doing? การฟังเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นในอดีต และระบุเรื่องราว
ฝึกอ่านออกเสียง 1
ฝึกอ่านออกเสียง 1
ฝึกอ่านออกเสียง 2
ฝึกการฟังและตอบคำถาม
หลักการใช้ some และ any