ภาษาอังกฤษ อ32101
What were you doing? การตอบคำถามจากการอ่านบทสัมภาษณ์
ฝึกออกเสียงคำศัพท์
ฝึกออกเสียงคำศัพท์
ฝึกการฟังบทสนทนา (ช่วง1)
ฝึกการฟังบทสนทนา (ช่วง2)
ตอบคำถามจากบทสนทนา