ภาษาอังกฤษ อ32101
What were you doing? การเขียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต
ทบทวนความรู้และคำศัพท์
ทบทวนความรู้และคำศัพท์
การแต่งประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ คำถาม
การใช้ When เชื่อมประโยค
แบบทดสอบการใช้ when เชื่อมประโยค