ภาษาอังกฤษ อ32101
What were you doing? การอ่านข่าว และการเขียนเรื่องเล่า
นำเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับจิงโจ้
นำเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับจิงโจ้
ฝึกการฟังและอ่านคำศัพท์
ฝึกการฟังบทความ (ช่วง1)
ฝึกการฟังบทความ (ช่วง2)