สังคม ส42101
ประวัติศาสตร์ (1) ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของมนุษยชาติ
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของมนุษย์ทวีปเอเชีย : ปัจจัยทางภูมิศาตร์และสภาพแวดล้อม
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของมนุษย์ทวีปเอเชีย : ปัจจัยทางภูมิศาตร์และสภาพแวดล้อม
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ อารยธรรมของทวีปเอเชียและยุโรป
พัฒนาการและการสร้างสรรค์ด้านการเมืองการปกครอง - เอเชียตะวันออก,จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลี
พัฒนาการและการสร้างสรรค์ด้านการเมืองการปกครอง-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ,เอเชียใต้