สังคม ส42101
ประวัติศาสตร์ (1) สมัยประวัติศาสตร์
ยุคประวัติศาสตร์สมัยโบราณ-อียิปต์และเมโสโปเตเมีย
ยุคประวัติศาสตร์สมัยโบราณ-อียิปต์และเมโสโปเตเมีย
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์อารยธรรมเมโสโปเตเมีย-อียิปต์
อารยธรรมกรีก-โรมัน อารยธรรมกรีกปรายแหลมคาบสมุทรบอลข่านและอารยธรรมโรมัน