สังคม ส42101
ประวัติศาสตร์ (1) หลักเกณฑ์ที่สำคัญในสมัยกลาง
เหตุการณ์สำคัญในยุคสมัยกลาง บทบาทของศาสนจักร ทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจความเสื่อมของศาสนจักร
เหตุการณ์สำคัญในยุคสมัยกลาง บทบาทของศาสนจักร ทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจความเสื่อมของศาสนจักร
สาเหตุของการเกิดของสงครามครูเสด (ด้านการเมือง/ด้านศาสนา)
ผลกระของสงครามครูเสด สงครามร้อยปี:สาเหตุสถานการณ์และผลกระทบของสงคราม