สังคม ส42101
ประวัติศาสตร์ (1) วิธีการทางประวัติศาตร์
วิธีการทางประวัติศาตร์ ขั้นตอนการศึกษาประวัติศาสตร์ ข้อ 1 และ 2
วิธีการทางประวัติศาตร์ ขั้นตอนการศึกษาประวัติศาสตร์ ข้อ 1 และ 2
ขั้นตอนการศึกษาประวัติศาสตร์ ข้อ 3 , 4 , และ 5
ความสำคัญ - ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์