สังคม ส42101
ประวัติศาสตร์ (1) หลักฐานทางประวัติศาสร์
ข้อควรระวังในการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ข้อควรระวังในการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในภูมิภาคต่าง ๆของโลก - จัน - ญี่ปุ่น - อินเดีย
หลักฐานประวัติศาสตร์ตะวันตกสมัยโบราณ - ปประมวลกฎหมายฮัมบูราบี,พระราชโงการพระราชินีวิกตอเรีย
สนธิสัญญาแวร์ชายส์ ตัวอย่างการวิเคราะห์และตีความหลักฐานประวัติศาสตร์ตะวันตก