สังคม ส42101
ประวัติศาสตร์ (2) พัฒนาการและการสร้างสรรค์ของทวีปยุโรป
ระบอบการปกครองปัจจุบันในทวีปยุโรป ประชาธิปไตยและเผด็จการคอมมิวนิสต์
ระบอบการปกครองปัจจุบันในทวีปยุโรป ประชาธิปไตยและเผด็จการคอมมิวนิสต์
พัฒนาการด้านเศรษฐกิจของทวีปยุโรป เศรษฐกิจแบบพาณิชย์นิยม ทุนนิยม สังคมนิยม
พัฒนาการด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม/ ศิลปะแบบบาโรก
ศิลปวัฒนธรรมของกรีก โรมัน สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์และแบบโกธิค