สังคม ส42101
ประวัติศาสตร์ (2) พัฒนาการและการสร้างสรรค์ของทวีปยุโรป
พัฒนาการด้านวิทยาการและเทคโนโลยี
พัฒนาการด้านวิทยาการและเทคโนโลยี
ปัจจัยที่ทำให้เกิดรัฐชาติ ปัจจัยทางชาตินิยม และด้านเศรษฐกิจ พัฒนาการระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในยุโรป
พัฒนาการของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในยุโรป (ต่อ)การปฏิรูปศาสนา